Bosch EDC15C3 (4)

Bosch EDC16C3 (3)

Bosch EDC16C36 (2)

Bosch EDC16C41 (1)

Bosch EDC16CP33 (3)

Bosch EDC17C11 (2)

Bosch EDC17C42 (4)

Bosch EDC17C84 (1)

Bosch EDC17CP19

Bosch MD1CS006

Delphi DCM1.2 (3)

Delphi DCM3.4 (3)

Delphi DDCR

Hitachi SH70xx (1)

Hitachi SH7253xx

Sagem 2000 (1)

Sagem S3000 (7)

Siemens EMS 3110 (3)

Siemens EMS 3120 (7)

Siemens EMS 3125 (5)

Siemens EMS 3130

Siemens EMS 3132 (9)

Siemens EMS 3134 (1)

Siemens SID301-304 (4)

Siemens SID305-306 (4)

Siemens SID307 (3)

Siemens SID309

Siemens SID310 (4)

Siemens Sim32 (1)

Valeo V40 (Sagem S3000 CAN) (4)

Valeo V42 (6)